Kancelaria oferuje następujące usługi

 1. doradztwo gospodarcze, bieżąca obsługa przedsiębiorców,
 2. doradztwo w zakresie prawa spółek handlowych, m.in. tworzenie projektów umów spółek, zbycia udziałów, umorzenia udziałów, podwyższanie kapitału, przekształcenia, połączenia, postępowanie rejestrowe przed Krajowym Rejestrem Sądowym, pozwy o wyłączenie wspólników, odpowiedzialność członków zarządu i wspólników, pozwy o uchylenie uchwał i stwierdzenie ich nieważności likwidacja spółek, regulamin pracy zarządu, regulamin rady nadzorczej
 3. prawo rodzinne (m.in. rozwody, separacja, umowy majątkowe małżeńskie, alimenty),
 4. prawo cywilne (umowy zlecenia, umowy o dzieło, ubezpieczenia, prawo rzeczowe, odszkodowania, ochrona dóbr osobistych),
 5. prawo spadkowe (postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, podział masy spadkowej, przyjęcie i odrzucenie spadku, roszczenia o zachowek),  
 6. windykacja należności, tj. wszczynanie postępowań sądowych o zapłatę, egzekwowanie należności zasądzonych wyrokami sądowymi/nakazami zapłaty w toku postępowania przed komornikiem,
 7. obsługa wspólnot mieszkaniowych,
 8. reprezentacja Klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 9. doradztwo w zakresie prawa pracy, także zbiorowego prawa pracy, przygotowywanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów o dokształcanie, problematyka rozwiązywania umów o pracę, spory sądowe z tym związane, opracowywanie regulaminów pracy i wynagradzania,
 10. opracowywanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów funkcjonujących w obrocie gospodarczym, prowadzenie negocjacji z kontrahentami, 
 11. doradztwo w zakresie prawa administracyjnego (przygotowywanie odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, pozwolenia wodno-prawne, ochrona środowiska),
 12. prawo prasowe,
 13. zastępstwo prawne w postępowaniu karnym (pokrzywdzony, oskarżyciel posiłkowy, powód cywilny), a także obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia,
 14. obsługa jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych.